Uniforme CFR vara- iarna tip A

Timp de lectură: 13 minute

 Anunt de participare (utilitati) numarul 141495/15.01.2013

Detaliu anunt 
Tip legislatie: OUG nr.34/2006 
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
Data transmiterii in SEAP: 15.01.2013 09:31 
Data acceptarii ANRMAP: 15.01.2013 14:01 
Data publicarii in SEAP: 15.01.2013 14:01 
Trimite la OJ: Nu 
Documentatie de atribuire 
Numar 
documentatie: 
75666 
Denumire 
contract: 
Uniforme CFR vara- iarna tip A-SCREIR CF Iasi 
Data acceptare:  14.01.2013 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA 
Adresa postala:  prin Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1 , Localitatea:  Iasi , Cod 
postal:  700090 , Romania , Punct(e) de contact:  Julieta Aghion , Tel.  +40 232273507 , 
In atentia:  Julieta Aghion , Email:  julieta.aghion@cfr.ro , Fax:  +40 232273507 , Adresa 
internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro 
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau 
locale ale acestora 
Activitate (activitati) 
– Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1)   Descriere 
II.1.1)   Denumirea data contractului de entitatea contractanta 
Uniforme CFR vara- iarna tip A-SCREIR CF Iasi II.1.2)  
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare 
a serviciilor 
Furnizare 
Cumparare 
Locul principal de livrare: Depozitul Regional Iasi 
Codul NUTS: RO21 – Nord-Est 
II.1.3)   Anuntul implica 
Un contract de achizitii publice 
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru 
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
Achizitia de uniforme de serviciu pentru barbati. 
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 
18222100-2 – Costume (barbati); taioare (femei) (Rev.2) 
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice 
Nu 
II.1.8)   Impartire in loturi 
Nu 
II.1.9)   Vor fi acceptate variante 
Nu 
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru 
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul 
750 buc.uniforme de tergal pentru vara si 750 buc uniforme de stofa pentru iarna , pentru 
barbati 
Valoarea estimata fara TVA: 330,000 RON 
II.2.2)   Optiuni 
Nu 
II.3)   Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 
5  luni incepand de la data atribuirii contractului  
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 
III.1)   Conditii referitoare la contract 
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate 
Garantia pentru participare este de: 6.600 lei sau 3.300 lei (pt IMM) si este irevocabila. 
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la termenul limita de 
primire a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printrun instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de 
asigurari, în original, (Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin de plata în 
contul SRCF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala 
Iasi sau numerar la casieria autoritatii contractante. În conformitate cu art. 278 indice1*) 
OUG 34/2006, ofertantului a carei contestatie a fost respinsa i se va retine suma de: 3.300 
lei din garantia de participare.Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare 
constituita în alta moneda va fi cursul BNR pentru euro din data anterioara datei limita de 
depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 
5% (2,5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie in lei. De regula, se 
constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara 
sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile 
partiale, pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contractantul are 
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent 
în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. 
Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu 
trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al contractului. Restituirea garantiei de 
buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (1) din HG 925/2006. 
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 
Fonduri proprii 
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale 
Nu 
III.2)   Conditii de participare 
III.2.1)  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 
registrul comertului sau al profesiei 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/
2006: Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea 
III – Formulare, în original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în 
dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie 
privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în 
original.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 69 indice1 
din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia 
prevazuta la art. 69 indice1” din OUG 34/ 2006 – Formularul 3B din Sectiunea III – 
Formulare, în original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la 
procedura (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori).Persoanele ce detin functii de 
decizie în cadrul CNCF „CFR” SA – Sucursala CREÎR CF Iasi în ceea ce priveste 
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:Director: ing. George Radu 
PIPA,Contabil sef: ec. Maria RUSU; Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU,Sef serviciu 
comercial ing. Carmen NEGRU,Sef birou BAP ing. Julieta AGHION;Declaratie pe proprie 
raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile 
de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010;Declaratie pe proprie raspundere 
privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de 
concurenta:Ofertantul va prezenta Formularul 3D „Certificat de participare la licitatie cu 
oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, în original. 
Calitatea de participant la procedura: Declaratie privind calitatea de participant la procedura 
(ofertant, asociat, dupa caz) – Formularul 3C din Sectiunea III – Formulare, în original 
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata: a) Certificat de 
atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte 
venituri ale bugetului local, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna 
anterioara celei în care se depun ofertele. 
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor 
si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa 
ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care se depun ofertele. 
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele 
competente privind îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie 
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 1. Certificat constatator eliberat de ONRC din 
care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si activitati de tipul celor 
supuse procedurii de achizitie; se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie 
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie 
sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în 
care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat constatator emis de 
Oficiul Registrului Comertului” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte 
de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru 
conformitate acest document în original sau în copie legalizata. 
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
a) Ofertantul va demonstra media cifrei anuale de afaceri în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului pe ultimii 3 ani în valoare de cel putin: 600.000 lei. 
Documente care sustin criteriul de calificare: 
– Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4; 
– Bilant contabil contabil sau extrase de bilant pe ultimii 3 ani sau alte documente 
edificatoare, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a 
candidatului/ofertantului – în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
b) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea 
contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/
2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând 
sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea 
de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective 
incheiat in forma autentica, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la 
dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. 
III.2.3)   Capacitatea tehnica 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
a) Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, 
continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt 
autoritati contractante sau clienti privati. 
Ultimii 3 ani se calculeaza pâna la data limita de depunere a ofertelor. 
Ofertantul va prezenta Formularul 5 “Declaratie privind lista principalelor livrari de produse 
în ultimii 3 ani” din Sectiunea III – Formulare. 
b)Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare cel putin un contract sau max 2 
contracte de furnizare care au avut ca obiect produse similare în valoare cumulata de cel 
putin: 330.000 lei (fara TVA). 
Ofertantul va prezenta Formularul 6 privind „Experienta similara”, pentru fiecare contract a 
carui obiect a fost livrarea de produse similare. 
Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre 
clientul beneficiar, (fie recomandari, fie parti relevante din contracte, fie procese verbale de 
receptie, fie documente constatatoare , etc). 
c) În vederea stabilirii conformitatii produselor ce fac obiectul contractului, ofertantul va 
prezenta Mostre astfel :1 buc uniforma iarna (marimea 50-I) si 1 buc. uniforma vara(marimea 
50-I). Mostrele ofertantului castigator vor ramâne probe martor la sediul autoritatii 
contractante pâna la finalizarea contractului. 
d)Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea 
contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. 
În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si 
sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea 
de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective 
incheiat in forma autentica, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la 
dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. 
f)Informatii privind asocierea 
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, 
fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi 
legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. În cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia persoanala si capacitatea de exercitare 
a a activitatii profesionale (înregistrarea) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în 
parte,iar celelate cerinte privind capacitatea tehnica si profesionala, capacitatea economicofinanciara trebuie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati. Ofertantii asociati nu au 
dreptul de a depune, pe lânga oferta comuna, alte oferte în mod individual sau în alta asociere 
ori de a participa în calitate de subcontractor la procedura. În cazul în care, oferta comuna 
este declarata câstigatoare, modificarea asocierii dupa încheierea contractului nu este admisa. 
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul 
lui emis de organisme abilitate, valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila 
cu mentiunea „conform cu originalul”. 
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008 
III.2.4)   Contracte rezervate 
Nu 
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii 
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
Nu 
III.3.2)  
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor 
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective 
Nu 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA 
IV.1)   Tipul procedurii 
IV.1.1)   Tipul procedurii 
Licitatie deschisa 
IV.2)   Criterii de atribuire 
IV.2.1)   Criterii de atribuire 
Pretul cel mai scazut 
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica 
Nu 
IV.3)   Informatii administrative 
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta 
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract 
Nu 
IV.3.3)  
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui 
SAD) 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 
05.02.2013 12:00 
Documente de plata: NU 
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 
06.02.2013 09:00 
IV.3.5)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare 
Romana 
IV.3.6)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) IV.3.7)   Conditii de deschidere a ofertelor 
Data: 06.02.2013 10:00 
Locul: Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1 , Biroul Achizitii Publice 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da 
Membri comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 
VI.1)   Contractul este periodic 
Nu 
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare 
Nu 
Tip de finantare:  Alte fonduri 
VI.3)   Alte informatii 
Oferta câstigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica va raspunde la toate 
cerintele minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si a carei propunere 
financiara va contine pretul cel mai scazut. Modul de departajare al ofertelor situate pe primul 
loc: În cazul în care în cadrul propunerii financiare au acelasi pret, autoritatea contractanta 
va solicita ofertantilor o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi 
atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 
VI.4)   Cai de atac 
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod 
postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 
213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro 
Organism competent pentru procedurile de mediere 
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac 
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 
34/2006. 
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 
Oficiul Juridic al SCREIR Iasi 
Adresa postala:  Piata Garii nr.1 , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700090 , Romania , Tel.  
+40 232215600 , Fax:  +40 232215601 
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt 
15.01.2013 09:31 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content